Privacybeleid

 

PRIVACY BELEID VAN MTC DE HONDSRUG

Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MOTORTOERCLUB DE HONDSRUG in Emmen (hierna genoemd MTC De Hondsrug) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.
Indien je lid (hoofdlid, partnerlid, aspirant lid of gastrijder) wordt van MTC De Hondsrug, sponsoren wilt, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan MTC De Hondsrug verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy Beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy Beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: MTC De Hondsrug, KvK nummer: 40046865

De functionaris gegevensbeheer is via mail bereikbaar karstvanoosten@ziggo.nl

2. Welke gegevens verwerkt MTC De Hondsrug en voor welk doel
  2.1
    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
        1. voor- en achternaam
        2. adresgegevens eventueel postadres
        3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
        4. geboortedatum, ingangsdatum van lidmaatschap
        5. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor MTC De Hondsrug,                     zoals b.v. social-media accounts, merk en type motorfiets

    2.2
      MTC De Hondsrug verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de                       volgende doeleinden:(onderstaand is eventueel aan te passen door MTC De Hondsrug)
        1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over                  het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan
        2. je 06 nummer wordt gebruikt om via WhatsApp (MTC De Hondsrug WhatsApp                     groepen) contact te houden. Je kunt er zelf voor kiezen om deze groep (tijdelijk)                     weer te verlaten
        3. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van               uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van MTC De Hondsrug
        4. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het                                   lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te                 wikkelen
         5. alle gegevens incl. de geboortedatum, de ingangsdatum van lidmaatschap worden                  gebruikt voor het Lief- en Leedbeleid van MTC De Hondsrug
         6. je naam kan gebruikt worden in een onderschrift bij een afbeelding op de website,                in een tekst van een clubevenement-/ motortoerverslag of ander social-media
          7. mocht je als niet lid via e-mail contact opnemen met MTC De Hondsrug dan
               zullen deze persoonsgegevens na dit initiële contact NIET verder gebruikt                               worden. Deze gegevens zullen derhalve direct vernietigd worden
    2.3
        Informatie Je naam, telefoonnummer en e-mail adres wordt tot uiterlijk vier jaar na            afloop van de lidmaatschap of overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je                          ervaringen met MTC De Hondsrug en je te informeren over de ontwikkelingen van                MTC De Hondsrug en voor reünie doeleinden.
    2.4
        E-mail berichtgeving MTC De Hondsrug gebruikt je naam en e-mailadres voor het                 toesturen van zogenaamde convocaties en tevens voor e-mail nieuwsbrieven. In de               mailingverzendlijst staan alle mailadressen (op de dag van verzending) van alle                     leden, zichtbaar vermeld. MTC De Hondsrug kan je verder via e-mail op de hoogte               brengen van wat binnen MTC De Hondsrug speelt.
    2.5
        Beperking gegevensoverdracht MTC De Hondsrug zal je gegevens op geen enkele                  wijze aan derden verkopen dan wel doorspelen.
3. Bewaartermijnen
    MTC De Hondsrug verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je        lidmaatschap en tot maximaal vier jaar na afloop van dit lidmaatschap.
    Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  4.1
    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MTC De Hondsrug passende                          technische en organisatorische maatregelen getroffen. (data bescherming op beveiligde      website)
  4.2
    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt MTC De Hondsrug GEEN gebruik        van diensten van derden, een zogenaamde verwerker.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  5.1
    Via de ledenadministratie van MTC De Hondsrug kan je een verzoek indienen om je            persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MTC De                  Hondsrug zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst          hierover informeren.
  5.2
    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens          als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  5.3
    Indien je klachten hebt over de wijze waarop MTC De Hondsrug je persoonsgegevens          verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de via                                    karstvanoosten@ziggo.nl
  5.4
    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Beleid kunnen worden gericht      aan onze functionaris gegevensbescherming via karstvanoosten@ziggo.nl
6. Wijzigingen
  Dit Privacy Beleid kan door het zittende bestuur worden gewijzigd. De wijzigingen   worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy   Beleid te bekijken.

Het bestuur van MTC De Hondsrug
Juni 2018