Privacybeleid

VAN MTC DE HONDSRUG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MOTORTOERCLUB DE HONDSRUG in Emmen (hierna genoemd MTC De Hondsrug) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.

MTC De Hondsrug kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van onze vereniging en/of omdat je zelf deze gegevens bij het invullen van een inschrijf- of aanmeldingsformulier aan MTC De Hondsrug verstrekt. Wanneer je niet de gevraagde persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij niet de gevraagde diensten en activiteiten leveren en kunnen wij niet voldoen aan de doelstellingen van onze vereniging.

Indien je lid (hoofdlid, partnerlid, aspirant lid of gastrijder) wordt van MTC De Hondsrug, sponsoren wilt, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan MTC De Hondsrug verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy Beleid te verwerken.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: MTC De Hondsrug, KvK nummer: 40046865
De contact m.b.t. de AVG is via mail bereikbaar info@mtcdehondsrug.nl

Gegevens verwerking doeleinden

2.1
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam;
 2. adresgegevens eventueel postadres;
 3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
 4. geboortedatum, ingangsdatum van lidmaatschap;
 5. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor MTC De Hondsrug, zoals b.v. social-media accounts, merk en type motorfiets.

2.2
MTC De Hondsrug verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:(onderstaand is eventueel aan te passen door MTC De Hondsrug)

 1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor afhandeling van het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
 2. je 06 nummer wordt gebruikt om via WhatsApp (MTC De Hondsrug WhatsApp groepen) contact te houden. Je kunt er zelf voor kiezen om deze groep (tijdelijk) weer te verlaten. Het 06-nummer en/of je telefoon kunnen gebruikt worden om in geval van incidenten tijdens een evenement contact op te nemen met een contactpersoon, vermeld als ICE contact;
 3. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van MTC De Hondsrug;
 4. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;
 5. alle gegevens incl. de geboortedatum, de ingangsdatum van lidmaatschap worden gebruikt voor het Lief- en Leedbeleid van MTC De Hondsrug;
 6. je naam kan gebruikt worden in een onderschrift bij een afbeelding op de website, in een tekst van een clubevenement-/ motortoerverslag of ander social-media;
 7. mocht je als niet lid via e-mail contact opnemen met MTC De Hondsrug dan zullen deze persoonsgegevens na dit initiële contact NIET verder gebruikt worden. Deze gegevens zullen derhalve direct vernietigd worden.

2.3
Informatie
Je naam, telefoonnummer en e-mail adres kunnen tevens worden gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met MTC De Hondsrug en je te informeren over de ontwikkelingen van MTC De Hondsrug en voor reünie doeleinden.

2.4
E-mail berichtgeving
MTC De Hondsrug gebruikt je naam en e-mailadres voor het toesturen van zogenaamde convocaties en tevens voor e-mail nieuwsbrieven. In de mailingverzendlijst staan alle mailadressen (op de dag van verzending) van alle leden, zichtbaar vermeld.
MTC De Hondsrug kan je verder via e-mail op de hoogte brengen van wat binnen MTC De Hondsrug speelt.

2.5
Beperking gegevensoverdracht
MTC De Hondsrug zal je gegevens op geen enkele wijze aan derden verkopen dan wel doorspelen, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

MTC De Hondsrug verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden, doch minimaal gedurende de duur van je lidmaatschap en zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap wanneer het (wettelijke) verplichtingen betreffen. Indien er gegevens zijn die historische waarde hebben voor de vereniging, dan worden deze gegevens bewaard, totdat je aangeeft dit niet meer te wensen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MTC De Hondsrug passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. (minimale data op de website)

4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt MTC De Hondsrug GEEN gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1
Via de ledenadministratie van MTC De Hondsrug kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MTC De Hondsrug zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de contactpersoon m.b.t. de AVG.

5.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop MTC De Hondsrug je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de contactpersoon m.b.t. de AVG

5.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Beleid kunnen worden gericht aan onze contactpersoon de contactpersoon m.b.t. de AVG.

Wijzigingen

Dit Privacy Beleid kan door het zittende bestuur worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy Beleid te bekijken.

Het bestuur van MTC De Hondsrug

Versie 3.0 december 2018